Home » Boieri ROM Ni: Boieri I Boierna I Din Moldova, Mari Familii Boiere Ti, Constantin Br Ncoveanu, Miron Costin, Familia Magheru by Source Wikipedia
Boieri ROM Ni: Boieri I Boierna I Din Moldova, Mari Familii Boiere Ti, Constantin Br Ncoveanu, Miron Costin, Familia Magheru Source Wikipedia

Boieri ROM Ni: Boieri I Boierna I Din Moldova, Mari Familii Boiere Ti, Constantin Br Ncoveanu, Miron Costin, Familia Magheru

Source Wikipedia

Published August 8th 2011
ISBN : 9781232132226
Paperback
32 pages
Enter the sum

 About the Book 

Surs?: Wikipedia. Pagini: 31. Capitolele: Boieri ?i boierna?i din Moldova, Mari familii boiere?ti, Constantin Br ncoveanu, Miron Costin, Familia Magheru, Familia Cantacuzino, Constantin Karadja, Miron Barnovschi-Movil?, Familia Cornescu, FamiliaMoreSurs?: Wikipedia. Pagini: 31. Capitolele: Boieri ?i boierna?i din Moldova, Mari familii boiere?ti, Constantin Br ncoveanu, Miron Costin, Familia Magheru, Familia Cantacuzino, Constantin Karadja, Miron Barnovschi-Movil?, Familia Cornescu, Familia Caradja, Alexandru L?pu?neanu, Ioan T?utu, S?ndulache Miclescu, Petru ?chiopul, Ieremia Movil?, Gheorghe Duca, Iancu Jianu, Boierii Craiove?ti, Antiohie Jora, Familia Br?tianu, Cantemir, Familia H jd?u, Familia Ghica, ?tefan Joldea, Iordache Golescu, Ioan Joldea, Ion Glogoveanu, Clanul D?ne?tilor, C nde. Extras: Constantin Br ncoveanu (n. 1654 - d. 15 august 1714) a fost un mare boier, Domn al rii Rom ne?ti ntre 1688 ?i 1714 ?i nepot al domnitorului ?erban Cantacuzino. n perioada n care a domnit, ?ara Rom neasc? a cunoscut o perioad? de nflorire cultural? ?i de dezvoltare a vie?ii spirituale. n 1714, pe 15 august, a fost executat la Istanbul, mpreun? cu cei patru fii ai s?i (Constantin, ?tefan, Radu ?i Matei), precum ?i cu sfetnicul s?u Ianache V?c?rescu. Cu to?ii sunt venera?i de c?tre Biserica Ortodox? Rom n?, sub numele de Sfin?ii martiri Br ncoveni. Constantin Br ncoveanu s-a n?scut n anul 1654, la Br ncoveni (actualmente comun? n jude?ul Olt), ntr-o veche familie boiereasc?. Era fiul lui Matei ( Papa) Br ncoveanu ?i al Stanc?i, sora domnitorului ?erban Cantacuzino. R?m n nd orfan de tat? la v rsta de doar un an, a fost crescut de un unchi al s?u, postelnicul Constantin Cantacuzino (un reprezentat de seam? al culturii umaniste n spa?iul rom nesc), care i-a oferit o educa?ie aleas? pentru acele vremuri, nv nd, printre altele, greaca, latina ?i slavona. C?s?torit cu Marica, nepoata lui Antonie Vod? din Pope?ti, Constantin Br ncoveanu a avut cu aceasta patru fii: Constantin, ?tefan, Radu ?i Matei ?i ?apte fiice: Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, B?la?a ?i Smaranda. So?ia sa, Doamna Marica, a fost adev?ratul administrator al ntregii averi a Br ncovenilor, despre care se afirma pe atunci c? era fabuloas...